Doporučení pro využití institutu třetí strany

Mám zákonný limit 40 milionů Kč do 1. kola prezidentských voleb, případně 10 milionů pro 2. kolo. To dodržím. Celý život jsem zvyklý hrát fér a dodržovat pravidla. Jestliže mi chcete pomoct, vy můžete udělat víc. Také vím, že populisté v těchto volbách opět napnou všechny síly, aby mě utišili nebo přebili. Pokud máte chuť a zájem podpořit mě svou vlastní aktivitou a využít tzv. institut třetí strany, který dovoluje zákon, budu rád.

Jaké aktivity
lze podniknout

Mediální 
balíček

Nakupte mediální prostor formou vhodného mediálního balíčku:

  • online a video,
  • venkovní reklama,
  • noviny a časopisy.

Plachta
 

Nechte si vyrobit a následně vyvěste plachtu na jakoukoli plochu, třeba svůj plot či dům.
 

Propagační
předměty

Nechte si vyrobit a distribujte propagační předměty.

Má kampaňová data vhodná pro výrobu propagačních předmětů dávám již od prvních dní k dispozici pro média, novináře i širokou veřejnost.

Jak postupovat

Pokud máte chuť a zájem podpořit mě svou vlastní aktivitou a využí tzv. institut třetí strany, který dovoluje zákon, budu rád. Zákon umožňuje podporu až do výše 800 000 Kč vč. DPH. Jediné co pro to budete dále potřebovat, je jednoduchá registrace u příslušného úřadu a zřízení transparentního účtu.

Aktuální znění zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky zavádí pro všechny, kteří chtějí ve volební kampani podpořit kandidáta bez jeho vědomí, povinnost registrovat se jako tak zvaná třetí osoba u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH).

Registrační formulář najdete zde

Jsou-li vyplněny všechny požadované informace, ÚDHPSH žadateli neprodleně vyhotoví osvědčení o registraci, které bude obsahovat mimo jiné evidenční číslo třetí osoby. Registrovaná třetí osoba má povinnost všechny prostředky kampaně označit tímto evidenčním číslem a svým jménem a příjmením, právnická osoba uvádí vedle evidenčního čísla název právnické osoby. Podobu tohoto označení zákon nijak neurčuje, ale z povahy jeho účelu vyplývá, že by mělo být viditelné a čitelné přinejmenším z obdobné vzdálenosti jako text na transparentu.

Poté, co je třetí osoba zaregistrována, má povinnost si v bance zřídit veřejně přístupný (transparentní) volební účet.

A to i v případě, že nehodlá v kampani agitovat za peníze, ale chce například jen vyvěsit volební reklamu na vlastní nemovitost – zákon tuto povinnost ukládá všem registrovaným třetím osobám (§ 38a, odst. 6).

Transparentní účet nabízí většina bank. Proces je shodný s procesem zřízení běžného účtu. Jen je třeba dopředu říci, že si chcete zřídit účet transparentní. Tento účet pak bude dohledatelný v databázi banky na jejich webu. Na jejich webu pak budou přehledně vidět veškeré účetní operace.

Poté, co je volební účet registrované třetí osoby zřízen, je třeba, aby registrovaná třetí osoba prostřednictvím tohoto formuláře, oznámila

a) zřízení volebního účtu,

b) adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný,

c) adresu internetových stránek, na kterých budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně.

Financování volební kampaně zahrnuje „veškeré výdaje registrované třetí osoby vynaložené na volební kampaň“. Nemusí přitom jít jen o peněžní výdaje. Započítávají se i „jiná plnění ocenitelná v penězích“. Limit výdajů (peněžitých i nepeněžitých) kampaně třetích osob je stanoven na 800 tis. Kč v případě jednoho kola voleb, na 1 milion Kč v případě dvou kol voleb. V případě bezúplatných plnění (typicky vyvěšení prostředku kampaně na vlastní nemovitost) si registrovaná třetí osoba musí hodnotu volební kampaně ocenit a na internetové stránce s informacemi o financování kampaně tuto hodnotu jako bezúplatné plnění uvést. Peněžní výdaje musí být hrazeny výhradně z volebního účtu. Peníze si lze vložit výhradně převodem z jiného bankovního účtu.

O použití prostředků na volební kampaň (peněžních i bezúplatných), si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci (§ 38a odst. 10 zákona o volbě prezidenta). Její podobu zákon neupřesňuje. Je však nutné, aby tato evidence rozlišila (a) výdaje na předvolební průzkumy, (b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, (c) výdaje na úhradu venkovní reklamy, (d) jiné výdaje. Tento přehled má registrovaná třetí osoba povinnost do 10 dní po skončení volební kampaně (tzn. po oficiálním vyhlášení výsledků volby), zveřejnit na internetové stránce s informacemi o financování volební kampaně. Zveřejněn zde musí být nejméně 3 měsíce. Evidenci spolu s výpisy z volebního účtu si nadto musí po dobu alespoň 5 let uchovat a na výzvu úřadu ji poskytnout.

Po ukončení prezidentské kampaně je třeba předložit účetnictví transparentního účtu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.