Potřebuji
50 000 podpisů

Nechci být prezidentem politiků, několika byznysmenů, ale prezidentem občanů naší země. Nominantům politických stran a hnutí stačí 20 podpisů jejich poslanců nebo 10 senátorů, já ke kandidatuře potřebuji 50 000 vašich podpisů. Spoléhám na vás.

Podpisy

Stáhněte a podepište podpisový arch

Pokud si přejete, aby v naší zemi spolupráce nahradila rozhádanost, podpořte mou kandidaturu. Děkuji za to.

Podpisová místa a kontakty

NAJDĚTE NEJBLIŽŠÍ PODPISOVÉ MÍSTO

Podívejte se, kde najdete nejbližší místo s možností přidání podpisu pod kandidaturu generála Pavla.

Podpis

Podepsat arch můžete na některém z podpisových míst. Pokud jste si podpisový arch vytiskli doma, pokuste se najít ještě 9 lidí, kterým záleží na spolupráci a hodnotách, jež reprezentuje generál Pavel, a požádejte je o podpis také. Můžete poslat samozřejmě i archy s nižším počtem podpisů.

Kontrola

Zkontrolujte, že jsou na vašem podpisovém archu úplně vyplněny všechny kolonky, pečlivě zkontrolujte číslo dokladu totožnosti. Nepoužívejte zkratky. Podpis musí být vlastnoruční.

Doručení

Pošlete podpisový arch poštou nebo ho předejte našim dobrovolníkům na podpisových místech.

Podepsat na místě

Podepsat arch můžete na některém z podpisových míst.

Doručit osobně

Vytiskněte si podpisový arch doma, podepište ho sami nebo i se členy rodiny a přineste ho na jedno z podpisových míst.

Odeslat poštou

Nebo pokud je to pro vás pohodlnější, pošlete nám podepsaný podpisový arch poštou.

JAK ZÍSKÁVAT PRÁVOPLATNÉ PODPISY

Petiční archy vyplňujte čitelně HŮLKOVÝM písmem a modrou či černou propiskou. Údaje musí být vyplněny kompletně, nepoužívejte žádné zkratky („dtto“, „Č. Budějovice“ apod.), s výjimkou sloupce „Druh dokladu“, kde stačí uvést OP nebo CP.

Platný podpis může udělit pouze občan České republiky, jenž dosáhl 18 let. Podpisy cizinců a nezletilých se nezapočítávají do potřebných platných podpisů. Petici naopak může podepsat osoba, která je občanem ČR, ale nemá na území ČR trvalý pobyt.

Petiční archy nečíslujte, očíslujeme je sami.

Vyplněné petiční archy prosím pošlete obyčejně (ne doporučeně) na poštovní adresu: PODPISY, JUDr. Josef Kulhavý, Opatovická 4, 110 00 Praha 1.

Petiční archy mohou být rovněž umístěny na veřejně přístupných místech; k tomu není třeba povolení státního orgánu (viz zákon č. 85/1990, o právu petičním). Při sběru podpisů na petiční archy zejména nesmíte omezovat provoz motorových vozidel nebo poškozovat cizí majetek (např. trávník). Shromažďováním podpisů může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Sběr podpisů můžete provádět i jiným způsobem (např. během osobních setkání).

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je nutné věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti petičních archů. Petiční archy obsahují osobní údaje občanů včetně čísel osobních dokladů, proto je nutné pro tyto archy zajistit dohled. Zejména je třeba dávat pozor na to, aby petiční archy s údaji a podpisy nebyly kopírovány, opisovány, foceny či jinak z nich nebyly pořizovány kopie nebo vypisovány údaje.

Dále je nutné zajistit, aby podepsané petiční archy nebyly odcizeny. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat situacím, kdy někdo u archu vytahuje mobilní telefon nebo kameru, jelikož hrozí, že údaje budou zachyceny, zveřejněny a případně zneužity.

S ohledem na vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů je třeba občanům sdělit, jaké osobní údaje jsou zpracovávány (jméno a příjmení, datum narození, adresa, číslo osobního dokladu a podpis), pro jaký účel (podpis petice na podporu kandidatury Petra Pavla na prezidenta České republiky) a komu budou údaje zpřístupněny. Nasbírané údaje budou zpřístupněny organizátorovi této petice (spolek Za společného prezidenta) a později předány přímo generálu Petru Pavlovi.

Kdo převzal petiční arch, zavazuje se vynaložit veškeré úsilí k ochraně tohoto archu a údajů na něm uvedených. Zároveň se zavazuje, že vyplněné petiční archy zašle na adresu na nich uvedenou, případně předá způsobem předem domluveným s naším spolkem, a sám nebude pořizovat kopie ani nijak jinak využívat získané osobní údaje.

#GENERALPAVEL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH